شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
سلام.اين متن نوشنه جناب لنگرودي با 38 امتياز در بين 15 پيام ديگر ايشان در المپيک پارسي يار، پارسيوانه بيشترين امتياز را کسب کردند.
ساعت ویکتوریا
بچه هاي پارسي
92 امتیاز
1 برگزیده
249 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top